?

From: Ms Ella Golan (seleccion.personal@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
Date: Mon May 06 2019 - 06:16:02 EST


Did you receive my email?

Faithfully,
Ms Ella Golan