Re: Kernel build

From: Anca Emanuel
Date: Tue Jan 04 2011 - 05:09:30 EST


On Tue, Jan 4, 2011 at 10:30 AM, Robert P. J. Day <rpjday@xxxxxxxxxxxxxx> wrote:
> On Tue, 4 Jan 2011, Anca Emanuel wrote:
>
>> Question: Why I need to rebuild all the modules, if they are already builded.
>> https://wiki.ubuntu.com/KernelTeam/GitKernelBuild
>> If I make an one line change, I need to wait one hour to make an new
>> kernel on an intel core duo at 2GHz sistem ?
>
>  you *really* don't want to ask questions like this on LKML or the
> ubuntu kernel list.  ask again on the kernelnewbies list and we'll be
> happy to explain it.
>
> rday
>
> --
>
> ========================================================================
> Robert P. J. Day                               Waterloo, Ontario, CANADA
>                        http://crashcourse.ca
>
> Twitter:                                       http://twitter.com/rpjday
> LinkedIn:                               http://ca.linkedin.com/in/rpjday
> ========================================================================
>

This is not an kernelnewbies qestion.
This in an Google project question.
Search for it.
¢éì¹»®&Þ~º&¶¬?+-±éݶ¥?w®?Ë?±Êâméb?ìdz¹Þ?)í?æèw*jg¬±¨¶????Ý¢j/?êäz¹Þ??à2?Þ?¨è­Ú&¢)ß¡«a¶Úþø®G«?éh®æj:+v?¨?wè?Ù¥>W?±êÞiÛaxPjØm¶?ÿà -»+?ùd?_