Winner Of £500,000.00 in our 7up 2011 promo send your

From: helen.muir
Date: Tue May 17 2011 - 04:09:38 EST


Name..
Sex..
Home Address..
-----------------------------------------
Cyngor Sir Powys County Council
www.powys.gov.uk

Mae'r e bost hwn ac unrhyw atodiad iddo yn gyfrinachol ac fe'i
bwriedir ar gyfer y sawl a enwir arno yn unig. Gall gynnwys
gwybodaeth freintiedig. Os yw wedi eich cyrraedd trwy gamgymeriad
ni ellwch ei gopio, ei ddosbarthu na'i ddangos i unrhyw un arall a
dylech gysylltu gyda Cyngor Sir Powys ar unwaith.

Mae unrhyw gynnwys nad yw'n ymwneud gyda busnes swyddogol Cyngor
Sir Powys yn bersonol i'r awdur ac nid yw'n awdurdodedig gan y
Cyngor.

This e mail and any attachments are confidential and intended for
the named recipient only. The content may contain privileged
information. If it has reached you by mistake, you should not copy,
distribute or show the content to anyone but should contact Powys
County Council at once.

Any content that is not pertinent to Powys County Council business
is personal to the author, and is not necessarily the view of the
Council.
--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@xxxxxxxxxxxxxxx
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/