RE: [PATCH] arm/dts: am33xx rtc node

From: Mohammed, Afzal
Date: Fri Oct 19 2012 - 06:54:59 EST


+ linux-omap and Daniel

On Fri, Oct 19, 2012 at 16:20:21, Mohammed, Afzal wrote:
> add am33xx rtc node.
>
> Signed-off-by: Afzal Mohammed <afzal@xxxxxx>
> ---
>
> Based on v3.7-rc1,
> Dependent on series "rtc: omap dt support (for am33xx)",
> (https://lkml.org/lkml/2012/10/19/163)
> Tested on Beagle Bone.
>
> arch/arm/boot/dts/am33xx.dtsi | 9 +++++++++
> 1 file changed, 9 insertions(+)
>
> diff --git a/arch/arm/boot/dts/am33xx.dtsi b/arch/arm/boot/dts/am33xx.dtsi
> index bb31bff..356711e 100644
> --- a/arch/arm/boot/dts/am33xx.dtsi
> +++ b/arch/arm/boot/dts/am33xx.dtsi
> @@ -210,5 +210,14 @@
> interrupt-parent = <&intc>;
> interrupts = <91>;
> };
> +
> + rtc {
> + compatible = "ti,da830-rtc";
> + ti,hwmods = "rtc";
> + reg = <0x44e3e000 0x1000>;
> + interrupt-parent = <&intc>;
> + interrupts = <75
> + 76>;
> + };
> };
> };
> --
> 1.7.12
>
>

N‹§²æìr¸›yúèšØb²X¬¶ÇvØ^–)Þ{.nÇ+‰·¥Š{±‘êçzX§¶›¡Ü}©ž²ÆzÚ&j:+v‰¨¾«‘êçzZ+€Ê+zf£¢·hšˆ§~†­†Ûiÿûàz¹®w¥¢¸?™¨è­Ú&¢)ßf”ù^jÇy§m…á@A«a¶Úÿ 0¶ìh®å’i