kredÄta piedÄvÄjums

From: DIAMONDSWISS LOANSCOMPANY
Date: Mon Jun 02 2014 - 21:33:16 EST

Laba diena,

MÄs esam DIAMOND ÅVEICES aizdevumu uzÅÄmumam sniedzot aizdevumus ar pasta reklÄma. MÄs piedÄvÄjam daÅÄda veida aizdevumu (ÄstermiÅa un ilgtermiÅa aizdevumi, individuÄlie aizÅÄmumi, aizdevumi uzÅÄmumiem uc), par 3% procentu likmi. MÄs izsniegt aizdevumus cilvÄkiem, kam nepiecieÅama ne neatkarÄgi no to atraÅanÄs vietas, dzimuma, Äimenes stÄvokÄa, izglÄtÄbas, nodarbinÄtÄbas statusu, bet ir jÄbÅt ar tiesiskiem lÄdzekÄiem atmaksu. MÅsu aizdevumu svÄrstÄs no 5,000.00 lÄdz 10,000,000.00 ASV dolÄru vai eiro, vai mÄrciÅa ar maksimÄlo ilgumu 20 gadi. Ja jÅs interesÄ vairÄk informÄcijas, lÅdzu, aizpildiet zemÄk esoÅo formu un nosÅtiet to uz mÅsu e-pasta adresi: diamond_swissloans@xxxxxxxxxxx

LÅdzu, aizpildiet:

vÄrds:

adrese:

vecums:

dzimums:

Kontaktu TÄlrunis:

NodarboÅanÄs:

IkmÄneÅa ienÄkumi:

NepiecieÅama aizdevuma summa:

Ilgums aizdevums:

Aizdevuma mÄrÄis:

Valsts:

ZIP kods:


"MÄs parÄdÄsim jums labÄku veidu, lai jÅsu finansiÄlo brÄvÄbu"

Ar cieÅu,
Mr Diamond Peters (Managing Director).
Mr Bill Anthony (mÄrketinga vadÄtÄjs)
This message is intended only for the named recipient. If you are not the intended recipient you are notified that disclosing, copying, distributing or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited. This emailis confidential, may be legally privileged, and is for the intended recipient only. If an addressing or transmission error has misdirected this e-mail, please notify the author by replying to this e-mail. If you are not the intended recipient you must not use, disclose, distribute, copy, print or rely on this email.
Any views or opinions presented are solely those of the author and do not necessarily represent those of the National University of Science and Technology. The National University of Science and Technology, Zimbabwe, does not accept legal responsibility for the contents of this message. Whilst all reasonable steps are taken to ensure the accuracy and integrity of information and data transmitted electronically and to preserve the confidentiality thereof, no liability or responsibility whatsoever is accepted if information or data is, for whatever reason, corrupted or does not reach its intended destination. Replies to this email may be monitored by the National University of Science and Technology, Zimbabwe, for operational, security or business reasons.
--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@xxxxxxxxxxxxxxx
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/