[PATCH 1/2] sb_edac: Fix off-by-one error in number of channels

From: lukasz . anaczkowski
Date: Tue Nov 18 2014 - 08:52:25 EST


From: Jim Snow <jim.m.snow@xxxxxxxxx>

This prevented edac sysfs code from properly handling 6 channels
per memory controller.

Signed-off-by: Jim Snow <jim.snow@xxxxxxxxx>
Signed-off-by: Lukasz Anaczkowski <lukasz.anaczkowski@xxxxxxxxx>
---
drivers/edac/edac_mc_sysfs.c | 2 +-
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/drivers/edac/edac_mc_sysfs.c b/drivers/edac/edac_mc_sysfs.c
index a6cd361..670d282 100644
--- a/drivers/edac/edac_mc_sysfs.c
+++ b/drivers/edac/edac_mc_sysfs.c
@@ -372,7 +372,7 @@ static int edac_create_csrow_object(struct mem_ctl_info *mci,
{
int err, chan;

- if (csrow->nr_channels >= EDAC_NR_CHANNELS)
+ if (csrow->nr_channels > EDAC_NR_CHANNELS)
return -ENODEV;

csrow->dev.type = &csrow_attr_type;
--
2.0.4

--------------------------------------------------------------------

Intel Technology Poland sp. z o.o.
ul. Slowackiego 173 | 80-298 Gdansk | Sad Rejonowy Gdansk Polnoc | VII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego - KRS 101882 | NIP 957-07-52-316 | Kapital zakladowy 200.000 PLN.

Ta wiadomosc wraz z zalacznikami jest przeznaczona dla okreslonego adresata i moze zawierac informacje poufne. W razie przypadkowego otrzymania tej wiadomosci, prosimy o powiadomienie nadawcy oraz trwale jej usuniecie; jakiekolwiek
przegladanie lub rozpowszechnianie jest zabronione.
This e-mail and any attachments may contain confidential material for the sole use of the intended recipient(s). If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete all copies; any review or distribution by
others is strictly prohibited.

--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@xxxxxxxxxxxxxxx
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/