[no subject]

From: RENEE TOWERS
Date: Wed Dec 24 2014 - 08:18:12 EST
--
Ahoj

Jsem Renee Towers, 17 let z Ohio SpojenÃch stÃtÅ americkÃch. Byl jsem vstal o svobodnà matce, kterà byla misionÃÅe, neÅ zemÅela. Moje matka byla spuÅtÄna ranÄ v Karibiku pÅed smrtÃ

Jsem prochÃzà velkÃmi finanÄnÃmi problÃmy v dÅsledku smrti mà matky. PÅed svou smrtà odkÃzal svà vlastnosti, pro mÄ, ale naÅÃdil vedenà banky, Åe pÅedtÃm, neÅ budou penÃze uvolnÄny, aby mi, Åe se musÃm dostat do vÄku manÅelstvà nebo pÅedstavit svÃho manÅela nebo opatrovnÃka bytà (Åena / muÅ) na banku pÅed tÃm, neÅ mÅÅe uvolnit penÃze v hodnotÄ 6,9 dolar milionu americkÃch dolarÅ na mÄ.

VidÄl jsem vaÅe data na internetu a byl jsem slouÅili v mÃm srdci, aby vÃs kontaktovat, aby mi pomohl ven s tÃm. JedinÃ, co chci od vÃs, je stÃt jako mÅj strÃÅce a zÃskat penÃze pÅevedenà do vaÅeho ÃÄtu, a pak jsem se pÅijÃt dokonÄà svà vzdÄlÃnÃ. Budu takà ji milovat, pokud je to moÅnÃ
ÅÃdit / investovat svà dÄdictvà pro mÄ, dokud mÅÅu bÃt schopen ÅÃdit, nebo sprÃvnÄ investovat do fondu.

Byl jsem napaden a zbit nÄkolikrÃt. MÅj strÃc mÄ znÃsilnil pÅed nÄkolika mÄsÃci, a vyhroÅoval, Åe kdyÅ jsem nikomu ÅÃct o znÃsilnÄnÃ, Åe zajistÃ, aby trpÃm a Åe se ujistit, Åe jsem se nedostal nic z pozÅstalosti mà matky. Je to zlà ÄlovÄk a vÄÅÃm, Åe
to mÅÅe dÄlat to, co ÅÃkÃ, Åe mÅÅe, takÅe jsem strach a byla utrpenà uvnitÅ. Jsem hluboce znepokojenà a nÄkdy chci utÃct, ale nevÃm, co mÃm dÄlat. Je zde dobrà spojenà a je pÅÃtelem starosty a nÄkteÅà dÅstojnÃci v policii zde. ProsÃm, musÃÅ mi pomoct dostat se z tÃto situace jà jsem v teÄ. NemÃm nikoho, kdo by mi tu pomoct a jà prochÃzà tÄÅkÃm obdobÃm.

ProsÃm, dostat mÄ na nÃÅe obou e-maily

S pozdravem
Renee Towers
renee.towers1@xxxxxxxxxxx
riritowers@xxxxxxxxx

Hi

I am Renee Towers, 17 years old from Ohio United States of America. I
was raised up by a single mother who was a missionary before she died.
My mother was running a ranch in the Caribbean before she died

I am passing through a lot of financial problem due to death of my
mother. Before her death she willed her properties to me but had
instructed the bank management that before the money will be released
to me that I must get to the age of marriage or present my husband or
a guardian being a (woman /man) to the bank before they can release
the money worth $6.9 Million United States Dollars to me.

I saw your data on the net and I was ministered in my heart to contact
you to help me out with this. All I want from you is to stand as my
guardian and get the money transferred into your account and then I
will come over complete my education. I will also love it if you can
manage/invest my inheritance for me until I can be able to manage or
invest the fund properly.

I have been assaulted and beaten several times. My uncle raped me some
months ago and threatened that if I tell anybody about the rape that
he will make sure that I suffer and that he will make sure I do not
get anything from my mother's estate. He is an evil man and I believe
he can do what he says he can so I am scared and have been suffering
within. I am deeply troubled and some times I want to run away but
don't know what to do. He is well connected here and is a friend to
the mayor and some officers in the police here. Please you have to
help me get out of the situation I am in now. I have no one to help me
here and I am going through a tough period.

Please reach me on both emails below

Best regards
Renee Towers
renee.towers1@xxxxxxxxxxx
riritowers@xxxxxxxxx

--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@xxxxxxxxxxxxxxx
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/