ZAPYTANIE O ZGODÄ NA WYSÅANIE OFERTY / INFORMACJI HANDLOWEJ

From: naukajezykow
Date: Fri Feb 13 2015 - 19:13:01 EST


SzkoÅa Nauki JÄzykÃw Obcych prosi o wyraÅenie zgody na przesÅanie materiaÅÃw reklamowo-informacyjno-handlowych w zakresie:1. Realizacji szkoleÅ branÅowych i specjalistycznych dla osÃb posÅugujÄcych siÄ jÄzykiem obcym.

2. Nauki jÄzyka ogÃlnego na wszystkich poziomach zaawansowania - general language.

3. Audytu jÄzykowegoBÄdziemy wdziÄczni za kontakt do OsÃb/Osoby zainteresowanej/nych

Niniejsze zapytanie nie jest informacjÄ handlowÄ, a jedynie zapytaniem o
zgodÄ na przesyÅanie informacji handlowych drogÄ elektronicznÄ, zgodnie z
art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o Åwiadczeniu usÅug drogÄ
elektronicznÄ. (Dz.U. z 2002r. Nr 144, poz 1204 z pÃÅn. zm.)DziÄkujemy i pozdrawiamy


--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@xxxxxxxxxxxxxxx
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/