[PATCH memory-model 4/8] kokr/Documentation/memory-barriers.txt: Cross-reference "tools/memory-model/"

From: Paul E. McKenney
Date: Mon May 14 2018 - 18:55:43 EST


From: SeongJae Park <sj38.park@xxxxxxxxx>

This commit applies an upstream change, commit 621df431b0ac
("Documentation/memory-barriers.txt: Cross-reference
"tools/memory-model/"") to the Korean version document.

Signed-off-by: SeongJae Park <sj38.park@xxxxxxxxx>
Signed-off-by: Paul E. McKenney <paulmck@xxxxxxxxxxxxxxxxxx>
---
Documentation/translations/ko_KR/memory-barriers.txt | 3 +++
1 file changed, 3 insertions(+)

diff --git a/Documentation/translations/ko_KR/memory-barriers.txt b/Documentation/translations/ko_KR/memory-barriers.txt
index 44e47c2d33cf..2c0ab128cd04 100644
--- a/Documentation/translations/ko_KR/memory-barriers.txt
+++ b/Documentation/translations/ko_KR/memory-barriers.txt
@@ -36,6 +36,9 @@ Documentation/memory-barriers.txt
ëëë ìê, ìëíì ìììë ìëì ìí ììëëë ëììí ëëë ììëë.
ì ëìë ëëììì ìêíë ëìí ëëë ëëìëì ììíê ìí
ìëììëëë, ëê ììíë ììë (êëê ëì êëë) ìëì ëíëëëë.
+ìë ììí ìëì êììì ëëë ìêì ëëê tools/memory-model/ ì ìë
+êë ëìë ìêíì íêë ì ìì êëë. êëë, ì ëëë ëëììë ê
+êëìëì ìêì ìíìë ëìì, ìë ìì ìììë ìëíì ìë êëë.

ëì ëíìë, ì ëìë ëëìê íëììì êëíë ìíì ëí ëììê
ìëëë.
--
2.5.2