Re: [patch 02/11] x86/time: Implement clocksource_arch_init()

From: Thomas Gleixner
Date: Sat Sep 15 2018 - 02:14:22 EST


On Fri, 14 Sep 2018, Vitaly Kuznetsov wrote:
> Thomas Gleixner <tglx@xxxxxxxxxxxxx> writes:
> > +
> > + if (cs->archdata.vclock_mode >= VCLOCK_MAX) {
>
> It should be '>' as VCLOCK_MAX == VCLOCK_HVCLOCK == 3

Indeed.

Thanks,

tglx