[PATCH 3/5] Documentation/process/howto.rst/kokr: Update Korean translation to add a missing cross-reference

From: SeongJae Park
Date: Thu Jan 24 2019 - 03:21:14 EST


Translate this commit to Korean:

dad051395413 ("Documentation/process/howto.rst: add a missing cross-reference")

Signed-off-by: SeongJae Park <sj38.park@xxxxxxxxx>
---
Documentation/translations/ko_KR/howto.rst | 2 +-
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/Documentation/translations/ko_KR/howto.rst b/Documentation/translations/ko_KR/howto.rst
index e88c426..bda7a4f 100644
--- a/Documentation/translations/ko_KR/howto.rst
+++ b/Documentation/translations/ko_KR/howto.rst
@@ -99,7 +99,7 @@ mtk.manpages@xxxxxxxxxì ëìíìëìê ëë êì êìíë.

ëìì ìë ìì íëì ìë ììì í íìëì ëìíìë.

- README
+ :ref:`Documentation/admin-guide/README.rst <readme>`
ì íìì ëëì ìëì êíì êëí ëê ìëê ìëì ììíê
ëëíê ìí íìí êì ìëíë. ìëì ìëíë ìëëì ìêì
ììíì íë.
--
2.10.0