[PATCH v4 21/31] docs/zh_CN: update Li Yang's email address

From: Alex Shi
Date: Mon Mar 11 2019 - 23:27:05 EST


Change leoli@xxxxxxxxxxxxx and leo@xxxxxxxxxxxxx to active address:
leoyang.li@xxxxxxx

Signed-off-by: Alex Shi <alex.shi@xxxxxxxxxxxxxxxxx>
Cc: Li Yang <leoyang.li@xxxxxxx>
Signed-off-by: Weiwei Jia <harryxiyou@xxxxxxxxx>
---
Documentation/translations/zh_CN/oops-tracing.txt | 2 +-
Documentation/translations/zh_CN/process/howto.rst | 4 ++--
.../translations/zh_CN/process/stable-api-nonsense.rst | 2 +-
.../translations/zh_CN/process/stable-kernel-rules.rst | 2 +-
.../translations/zh_CN/process/submitting-drivers.rst | 4 ++--
.../translations/zh_CN/process/submitting-patches.rst | 2 +-
Documentation/translations/zh_CN/sparse.txt | 6 +++---
7 files changed, 11 insertions(+), 11 deletions(-)

diff --git a/Documentation/translations/zh_CN/oops-tracing.txt b/Documentation/translations/zh_CN/oops-tracing.txt
index a893f04dfd5d..93fa061cf9e4 100644
--- a/Documentation/translations/zh_CN/oops-tracing.txt
+++ b/Documentation/translations/zh_CN/oops-tracing.txt
@@ -16,7 +16,7 @@ Documentation/admin-guide/bug-hunting.rst çäæçè

äæççæèï æç Dave Young <hidave.darkstar@xxxxxxxxx>
äæççèèï æç Dave Young <hidave.darkstar@xxxxxxxxx>
-äæçæèèï æé Li Yang <leo@xxxxxxxxxxxxx>
+äæçæèèï æé Li Yang <leoyang.li@xxxxxxx>
çè Wang Cong <xiyou.wangcong@xxxxxxxxx>

äääææ
diff --git a/Documentation/translations/zh_CN/process/howto.rst b/Documentation/translations/zh_CN/process/howto.rst
index e4e800591ae9..22708f9f6078 100644
--- a/Documentation/translations/zh_CN/process/howto.rst
+++ b/Documentation/translations/zh_CN/process/howto.rst
@@ -9,8 +9,8 @@
èååééïèèçäæççæè::

èæççæèï Greg Kroah-Hartman <greg@xxxxxxxxx>
- äæççæèï æé Li Yang <leoli@xxxxxxxxxxxxx>
- äæççèèï æé Li Yang <leoli@xxxxxxxxxxxxx>
+ äæççæèï æé Li Yang <leoyang.li@xxxxxxx>
+ äæççèèï æé Li Yang <leoyang.li@xxxxxxx>
äæçæèè:
éå TripleX Chung <xxx.phy@xxxxxxxxx>
éç Maggie Chen <chenqi@xxxxxxxxxxxxxx>
diff --git a/Documentation/translations/zh_CN/process/stable-api-nonsense.rst b/Documentation/translations/zh_CN/process/stable-api-nonsense.rst
index e97bcf5c44ce..f11829429000 100644
--- a/Documentation/translations/zh_CN/process/stable-api-nonsense.rst
+++ b/Documentation/translations/zh_CN/process/stable-api-nonsense.rst
@@ -12,7 +12,7 @@
èæççæèï Greg Kroah-Hartman <greg@xxxxxxxxx>
äæççæèï éå TripleX Chung <zhongyu@xxxxxxxxx>
äæççèèï éå TripleX Chung <zhongyu@xxxxxxxxx>
- äæçæèèï æé Li Yang <leoli@xxxxxxxxxxxxx>
+ äæçæèèï æé Li Yang <leoyang.li@xxxxxxx>

Linux åæéåæå
==================
diff --git a/Documentation/translations/zh_CN/process/stable-kernel-rules.rst b/Documentation/translations/zh_CN/process/stable-kernel-rules.rst
index 425d06f99ac2..3d5a10dfc1ae 100644
--- a/Documentation/translations/zh_CN/process/stable-kernel-rules.rst
+++ b/Documentation/translations/zh_CN/process/stable-kernel-rules.rst
@@ -11,7 +11,7 @@
äæççæèï éå TripleX Chung <triplex@xxxxxxxxxxxxx>
äæççèèï éå TripleX Chung <triplex@xxxxxxxxxxxxx>
äæçæèèï
- - æé Li Yang <leo@xxxxxxxxxxxxx>
+ - æé Li Yang <leoyang.li@xxxxxxx>
- Kangkai Yin <e12051@xxxxxxxxxxxx>

ææäæçéçäæ - åälinuxçåçåå
diff --git a/Documentation/translations/zh_CN/process/submitting-drivers.rst b/Documentation/translations/zh_CN/process/submitting-drivers.rst
index c90ab5ae233d..fade72515b04 100644
--- a/Documentation/translations/zh_CN/process/submitting-drivers.rst
+++ b/Documentation/translations/zh_CN/process/submitting-drivers.rst
@@ -9,8 +9,8 @@
äææåéçèïäåäåäæççæèæåãåææçèææäåææèç
èååééïèèçäæççæè::

- äæççæèï æé Li Yang <leo@xxxxxxxxxxxxx>
- äæççèèï æé Li Yang <leo@xxxxxxxxxxxxx>
+ äæççæèï æé Li Yang <leoyang.li@xxxxxxx>
+ äæççèèï æé Li Yang <leoyang.li@xxxxxxx>
äæçæèèï éç Maggie Chen <chenqi@xxxxxxxxxxxxxx>
çè Wang Cong <xiyou.wangcong@xxxxxxxxx>
åå Zhang Wei <Wei.Zhang@xxxxxxxxxxxxx>
diff --git a/Documentation/translations/zh_CN/process/submitting-patches.rst b/Documentation/translations/zh_CN/process/submitting-patches.rst
index 2a2989733c8d..54d2d45e27df 100644
--- a/Documentation/translations/zh_CN/process/submitting-patches.rst
+++ b/Documentation/translations/zh_CN/process/submitting-patches.rst
@@ -10,7 +10,7 @@

äæççæèï éå TripleX Chung <triplex@xxxxxxxxxxxxx>
äæççèèï éå TripleX Chung <triplex@xxxxxxxxxxxxx>
- äæçæèèï æé Li Yang <leo@xxxxxxxxxxxxx>
+ äæçæèèï æé Li Yang <leoyang.li@xxxxxxx>
çè Wang Cong <xiyou.wangcong@xxxxxxxxx>


diff --git a/Documentation/translations/zh_CN/sparse.txt b/Documentation/translations/zh_CN/sparse.txt
index 2f728962a8e2..47fc4a06ebe8 100644
--- a/Documentation/translations/zh_CN/sparse.txt
+++ b/Documentation/translations/zh_CN/sparse.txt
@@ -6,7 +6,7 @@ communicating in English you can also ask the Chinese maintainer for
help. Contact the Chinese maintainer if this translation is outdated
or if there is a problem with the translation.

-Chinese maintainer: Li Yang <leo@xxxxxxxxxxxxx>
+Chinese maintainer: Li Yang <leoyang.li@xxxxxxx>
---------------------------------------------------------------------
Documentation/dev-tools/sparse.rst çäæçè

@@ -14,8 +14,8 @@ Documentation/dev-tools/sparse.rst çäæçè
äææåéçèïäåäåäæççæèæåãåææçèææäåææèç
èååééïèèçäæççæèã

-äæççæèï æé Li Yang <leo@xxxxxxxxxxxxx>
-äæççèèï æé Li Yang <leo@xxxxxxxxxxxxx>
+äæççæèï æé Li Yang <leoyang.li@xxxxxxx>
+äæççèèï æé Li Yang <leoyang.li@xxxxxxx>


äääææ
--
2.19.1.856.g8858448bb