Hello

From: Michael Waddington
Date: Thu Jun 27 2019 - 23:46:57 EST


Pozdrowienia i jak twoja rodzina? Przepraszam za sposÃb, w jaki do
ciebie podchodzÄ, ale to dlatego, Åe nie mam innego wyboru. NatknÄÅem
siÄ na TwÃj e-mail podczas przeglÄdania izby handlowej DTC i
postanowiÅem siÄ z tobÄ skontaktowaÄ. Nazywam siÄ Miss Victoria
AbdulMagid Breish, Libijczyk po narodowoÅci i cÃrka pÃÅnego pana
AbdulMagida AbdulSalam Breish z LIBYA. MÃj zmarÅy ojciec byÅ byÅym
przewodniczÄcym i dyrektorem generalnym Libyan Investment Authority,
zanim zostaÅ zabity przez siÅy NATO podczas libijskiej wojny domowej.

KontaktujÄ siÄ z tobÄ w celu uzyskania pomocy i asystenta przy
projekcie inwestycyjnym wartym dwadzieÅcia siedem milionÃw piÄÄset
tysiÄcy dolarÃw amerykaÅskich (27, 500, 000, 00) pod twoim
kierownictwem w twoim kraju. Jestem gotÃw wynegocjowaÄ z TobÄ stosunek
zyskÃw do inwestycji i zyskÃw w oparciu o przyszÅe zyski z inwestycji.

ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂMoÅesz dowiedzieÄ siÄ wiÄcej o kryzysie:
https://www.ndtv.com/world-news/un-unveils-proplays-to-end-libya-crisis-749348

MÃj zmarÅy ojciec zÅoÅyÅ ten fundusz w jednym z bankÃw w Burkina Faso,
a ja miaÅem na imiÄ najbliÅszy krewny. UdaÅo mi siÄ przedostaÄ do
Burkina Faso, gdzie teraz mieszkam jako uchodÅca pod rzÄdowÄ opiekÄ
bez matki. Po przyjeÅdzie skontaktowaÅem siÄ z bankiem, aby wyczyÅciÄ
zdeponowany fundusz, ale dyrektor banku powiedziaÅ mi, Åe mÃj
nieÅyjÄcy ojciec skÅada instrukcjÄ na temat wpÅacony fundusz, ktÃry
muszÄ przedstawiÄ zagranicznemu powiernikowi, ktÃry pomoÅe mi w
inwestowaniu funduszu w dobry interes. Dyrektor banku doradziÅ mi, aby
przekazaÄ powiernikowi, ktÃry stanie w moim imieniu za przekazanie
funduszu. i dlatego kontaktujÄ siÄ z tobÄ w tej chwili. ZE WZGLÄDU NA
KRYZYS WYJÅCIOWY W LIBII uwaÅam, Åe konieczne jest zrÃÅnicowanie
mojego planu inwestycyjnego poza granice zamorskie, aby zabezpieczyÄ
siÄ przed mojÄ przyszÅoÅciÄ.

MAM NASTÄPUJÄCY PLAN INWESTYCJI NA TWOJE ROZWAÅANIE:

A) ZarzÄdzanie nieruchomoÅciami

B) Restauracja i hotel

C) ZarzÄdzanie szpitalem

D) Produkcja ÅywnoÅci

JeÅli masz inny opÅacalny biznesplan, ktÃry moÅe byÄ zainteresowany
zainwestowaniem w twoim kraju, uprzejmie odpowiedz na pilne informacje
o tym, w jaki sposÃb fundusz inwestycyjny zostanie przekazany pod
TwojÄ opiekÄ w celu dalszego inwestowania.

JednakÅe, gdy wyrazisz zainteresowanie pomocÄ, przekaÅÄ ci z niezbÄdnÄ
informacjÄ o depozycie potwierdzenie Twojej zgody, aby pomÃc mi w
przekazaniu i inwestycji funduszu w twoim kraju. BÄdÄ bardzo
szczÄÅliwy, jeÅli odpiszesz mi w celu Åatwej komunikacji, abyÅmy mogli
siÄ poznaÄ. Kiedy odpiszesz, podam ci moje zdjÄcia i mÃj osobisty
numer telefonu oraz wiÄcej szczegÃÅÃw o sobie w mojej nastÄpnej
wiadomoÅci.

ProszÄ o bezpieczeÅstwo i poufny powÃd, odpowiedz mi przez mÃj
osobisty adres e-mail: vicktoria.abdulmagidbreish@xxxxxxxxxx

Twoja pilna odpowiedÅ zostanie doceniona.
Z powaÅaniem,