Dich vu moi!!!

From: emailquangcao2005
Date: Sat Nov 19 2005 - 02:32:07 EST


Kinh gui quy Ong/Ba chu doanh nghiep,
Chung toi xin gui toi quy Ong/Ba Dich vu quang cao qua e-mail hieu qua
nhat, gia hop ly. Voi hon 1.800.000 dia chi e-mail cua cac to chuc, don vi,
ca nhan trong va ngoai nuoc, chung toi khang dinh se quang ba rong rai ten
tuoi cua doanh nghiep do quy Ong/Ba la chu nhan. Chi voi chi phi rat nho la
200.000VND cho 03 lan gui, thong tin ve san pham, dich vu do cong ty cua
quy Ong/Ba cung cap, se duoc hon 1.800.000 ca nhan va to chuc, trong va
ngoai nuoc biet toi. Quy Ong/Ba co the chon lua gui theo 03lan/tuan hoac
03lan/thang(gia khong doi), hoac mua tron goi ca phan mem gui va co so du
lieu gom hon 1.800.000 dia chi e-mail de tu gui. Neu quy Ong/Ba co nhu cau,
xin vui long gui e-mail den dia chi: emailquangcao2005@xxxxxxxxx .Xin cam
on da doc tin.
Rat han hanh duoc phuc vu.
-
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@xxxxxxxxxxxxxxx
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/