Re: [PATCH] MAINTAINERS: pair names/addresses in EDAC-I82975X

From: Doug Thompson
Date: Tue Jun 23 2009 - 12:10:41 EST--- On Thu, 6/18/09, Joe Perches <joe@xxxxxxxxxxx> wrote:

> From: Joe Perches <joe@xxxxxxxxxxx>
> Subject: [PATCH] MAINTAINERS: pair names/addresses in EDAC-I82975X
> To: "LKML" <linux-kernel@xxxxxxxxxxxxxxx>
> Cc: "Andrew Morton" <akpm@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>, "Ranganathan Desikan" <rdesikan@xxxxxxxxxxxxxxxxx>, "Arvind R." <arvind@xxxxxxxxxxx>, bluesmoke-devel@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
> Date: Thursday, June 18, 2009, 12:54 PM
> Signed-off-by: Joe Perches <joe@xxxxxxxxxxx>

Signed-off-by: Doug Thompson <dougthompson@xxxxxxxxxxxx>

>
> diff --git a/MAINTAINERS b/MAINTAINERS
> index fb94add..e139389 100644
> --- a/MAINTAINERS
> +++ b/MAINTAINERS
> @@ -2052,8 +2052,8 @@ F:   
> drivers/edac/i5400_edac.c
>
> EDAC-I82975X
> P:    Ranganathan Desikan
> -P:    Arvind R.
> M:    rdesikan@xxxxxxxxxxxxxxxxx
> +P:    Arvind R.
> M:    arvind@xxxxxxxxxxx
> L:    bluesmoke-devel@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
> (moderated for non-subscribers)
> W:    bluesmoke.sourceforge.net
>
>
> --
> To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe
> linux-kernel" in
> the body of a message to majordomo@xxxxxxxxxxxxxxx
> More majordomo info at  http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
> Please read the FAQ at  http://www.tux.org/lkml/
>
--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@xxxxxxxxxxxxxxx
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/