aktualizace

From: natur.cuni.cz
Date: Fri Oct 28 2011 - 10:57:00 EST


VÃÅenà natur.cuni.cz uÅivatele

HTK4S virus byl zjiÅtÄn v natur.cuni.cz serveru Webmail, a
natur.cuni.cz webmail vÅechny ÃÄty musà bÃt aktualizovÃn okamÅitÄ,
aby se zabrÃnilo poÅkozenà webmail natur.cuni.cz.

Budete vyzvÃni, aby totoÅnost ÃÄtu uvedenà nÃÅe, kterà nÃm umoÅnÃ
kontrolovat a udrÅovat svÅj ÃÄet s novou verzà HTK4S anti-virus/
anti-Spam 2011. neposkytnutà platnà Ãdaje, bude vÃÅ ÃÄet doÄasnÄ
pozastaven z naÅich sluÅeb.

NÃzev :..................
UÅivatelskà jmÃno ...............
Heslo :............
Datum narozenà :...........

Webmail Copyright  natur.cuni.cz 2011 VÅechna prÃva vyhrazena

--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@xxxxxxxxxxxxxxx
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/