LaskavÄ OdpovÄdÄt

From: Dr Martins Dustin
Date: Mon Apr 29 2013 - 20:33:37 EST
--
Drahà pÅÃteli,

Jak se dnes mÃte? DoufÃm, Åe dobÅe, jà jsem Dr.Martins Dustin od Harlesdenu, North West London, tady v Anglii. Pracuji pro Credit Suisse Bank v LondÃnÄ. PÃÅi vÃm z mà kancelÃÅe, kterà bude z velkà obrovskà pÅÃnos pro nÃs oba. V mÃm oddÄlenÃ, je asistent manaÅera (Greater London kraj), jsem zjistil, opuÅtÄnà ÄÃstku ve vÃÅi $ 16,5
mil. vrhne (ÅestnÃct milionÅ pÄt set tisÃc chytà a libra) v ÃÄtu, kterà patÅà k jednomu z naÅich zahraniÄnÃch zÃkaznÃkÅ Pozdnà Pan Ron Bramlage, AmeriÄan, kterà Åije v Kansas stÃtech, kterà bylo obÄtà zÅÃcenà vrtulnÃku v loÅskÃm roce 8.6.2012, na FloridÄ baÅinÄ ho zabil a rodinnÃch pÅÃsluÅnÃkÅ. Ron byl 45 let starÃ.Takà v vrtulnÃku v dobÄ havÃrie byla jeho Åena Rebecca, 43, a pÃr dÄti - Brandon, 15, Boston, 13, Beau, 11 a 8-rok-starà Roxanne - byli zabiti. Pilot byl takà mrtvÃ.

Volba VÃs kontaktovat se vzbudila z geografickà povahy, kde Åijete, obzvlÃÅtÄ vzhledem k citlivosti na transakce a dÅvÄrnost zde: Nynà nÃÅ bankovnà bylo ÄekÃnà na nÄkterà z pÅÃbuznÃch pÅijde-aÅ ktvrzenÃ, ale nikdo nemà udÄlal, OsobnÄ jsem byl neÃspÄÅnà pÅirozmisÅovÃnà pÅÃbuznÃm po dlouhou dobu. MÅj milà pÅÃteli, mÃm
usilovat o vÃÅ souhlas k vÃm jako dalÅà pÅÃbuznà / Bude pÅÃjemcena zemÅelÃho tak, aby vÃtÄÅek z tohoto ÃÄtu ocenÄn na 16,5 milionuvrhà bÃt vyplacena na vÃs.

To bude vyplacena, nebo sdÃlenà v tÄchto procent, 60% pro mÄ a 40% na vÃs, MÃm zajiÅtÄnà veÅkerà nezbytnà prÃvnà dokumenty, kterà mÅÅeme pouÅÃt k zÃlohovÃnà toto tvrzenà jsme tvorby. VÅe, copotÅebujete, je vyplnit vaÅe jmÃna na dokumenty a legalizovat to u soududokÃzat, jste zde jako oprÃvnÄnà pÅÃjemce, VÅe, co potÅebujete
nynà je vaÅe upÅÃmnà Co-operace, dÅvÄrnosti a dÅvÄry k tomu, abychom vidÄt tuto transakci prostÅednictvÃm. Jà vÃm zaruÄit, Åe to
bude popraven za legitimnà uspoÅÃdÃnÃ, kterà bude chrÃnit vÃs zjakÃhokoli poruÅenà zÃkona tady v LondÃnÄ a ve vaÅà zemi.

ProsÃm, laskavÄ mi poskytnout nÃsledujÃcÃ: jak jsme 5 dnà spustÃme
ji projÃt, je to velmi, velmi nalÃhavà prosÃm.

1.. Celà jmÃno:
2.. VaÅe telefonnà ÄÃslo:
3.. VaÅe kontaktnà adresa:
4. VÄk / pohlavÃ:
5. JÃdro prÃce / PovolÃnÃ:

LaskavÄ odpovÄÄ na mÅj e-mail zde: ddrmartins@xxxxxxxxx

S proÅla metodickà vyhledÃvÃnÃ, rozhodl jsem se VÃs kontaktovat doufat, Åe vÃs najdou tento nÃvrh zajÃmavÃ, ProsÃm o VaÅe potvrzenÃ
tÃto zprÃvy naznaÄuje vÃÅ zÃjem a bude vÃm poskytne vÃce informacà je o tom, jak mÅÅeme dosÃhnout tÃto transakce.

Endeavour, dejte mi vÄdÄt vaÅe rozhodnutÃ, spÃÅe neÅ drÅet mÄ
ÄekÃ.

LaskavÄ odpovÄÄ na mÅj e-mail zde: ddrmartins@xxxxxxxxx

S pozdravem,
Dr.Martins Dustin
--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@xxxxxxxxxxxxxxx
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/