RE: [PATCHv4 4/5] Input: edt-ft5x06: Ignore touchdown events

From: fugang.duan@xxxxxxxxxxxxx
Date: Thu Mar 20 2014 - 01:24:04 EST


From: Lothar WaÃmann <LW@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
Data: Wednesday, March 19, 2014 9:09 PM

>To: Dmitry Torokhov; Duan Fugang-B38611; Grant Likely; Henrik Rydberg; Ian
>Campbell; Jingoo Han; Kumar Gala; Mark Rutland; Pawel Moll; Rob Herring; Rob
>Landley; Sachin Kamat; devicetree@xxxxxxxxxxxxxxx; linux-doc@xxxxxxxxxxxxxxx;
>linux-input@xxxxxxxxxxxxxxx; linux-kernel@xxxxxxxxxxxxxxx; Simon Budig; Lothar
>WaÃmann
>Subject: [PATCHv4 4/5] Input: edt-ft5x06: Ignore touchdown events
>
>The chip may report invalid coordinates on touchdown events, so don't report
>the initial touchdown event.
>
>Signed-off-by: Lothar WaÃmann <LW@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
>---
> drivers/input/touchscreen/edt-ft5x06.c | 4 ++++
> 1 file changed, 4 insertions(+)
>
>diff --git a/drivers/input/touchscreen/edt-ft5x06.c
>b/drivers/input/touchscreen/edt-ft5x06.c
>index 27dccfc..af736e4 100644
>--- a/drivers/input/touchscreen/edt-ft5x06.c
>+++ b/drivers/input/touchscreen/edt-ft5x06.c
>@@ -175,6 +175,10 @@ static irqreturn_t edt_ft5x06_ts_isr(int irq, void *dev_id)
> if (type == TOUCH_EVENT_RESERVED)
> continue;
>
>+ /* ignore TOUCH_DOWN events, might have bogus coordinates */
>+ if (type == TOUCH_EVENT_DOWN)
>+ continue;
>+
> x = ((buf[0] << 8) | buf[1]) & 0x0fff;
> y = ((buf[2] << 8) | buf[3]) & 0x0fff;
> id = (buf[2] >> 4) & 0x0f;
>--
>1.7.10.4
>
>

Acked-by: Fugang Duan <B38611@xxxxxxxxxxxxx>
N‹§²æ¸›yú²X¬¶ÇvØ–)Þ{.nlj·¥Š{±‘êX§¶›¡Ü}©ž²ÆzÚj:+v‰¨¾«‘êZ+€Êzf£¢·hšˆ§~†­†Ûÿû®w¥¢¸?™¨è&¢)ßf”ùy§m…á«a¶Úÿ 0¶ìå