Aktualizujte si e-mailovà ÃÄet

From: Webmaster
Date: Sun Nov 08 2015 - 14:07:31 EST


VÃÅenà E-mail uÅivatele,

VaÅe poÅtovnà schrÃnka pÅekroÄila kapacitu 2GB, jak je definovÃno v e-mailu
administrator.Your schrÃnka je v souÄasnà dobÄ bÄÅà na 2.30GB, jako takovÃ, nebudete
moci odesÃlat nebo pÅijÃmat novà zprÃvy do tà doby znovu potvrdit svÅj
Ãdaje o ÃÄtu below.Please vyplÅte nÃÅe svà kontaktnà Ãdaje, aby potvrdil, Åe jste
majitel e-mailovÃho ÃÄtu

VaÅà plnà nÃzvy: ...............
Emailovà adresa:.................
Heslo: ......................
Heslo znovu: ...............
E-mail Webovà strÃnka PÅihlÃsit se ....

DÄkuji
Email sprÃvce systÃmu

--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@xxxxxxxxxxxxxxx
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/