[PATCH v2 4/7] ARM: dts: Add MSHC2 dt node for Exynos3250 SoC

From: Chanwoo Choi
Date: Mon Mar 14 2016 - 22:09:41 EST


This patch adds the MSHC2 (Mobile Storage Host Controller) Device Tree node for
Exynos3250 SoC.

Cc: Kukjin Kim <kgene@xxxxxxxxxx>
Cc: Krzysztof Kozlowski <k.kozlowski@xxxxxxxxxxx>
Signed-off-by: Chanwoo Choi <cw00.choi@xxxxxxxxxxx>
Reviewed-by: Krzysztof Kozlowski <k.kozlowski@xxxxxxxxxxx>
---
arch/arm/boot/dts/exynos3250-pinctrl.dtsi | 35 +++++++++++++++++++++++++++++++
arch/arm/boot/dts/exynos3250.dtsi | 13 ++++++++++++
2 files changed, 48 insertions(+)

diff --git a/arch/arm/boot/dts/exynos3250-pinctrl.dtsi b/arch/arm/boot/dts/exynos3250-pinctrl.dtsi
index 54c587f27265..40ea7de44933 100644
--- a/arch/arm/boot/dts/exynos3250-pinctrl.dtsi
+++ b/arch/arm/boot/dts/exynos3250-pinctrl.dtsi
@@ -490,6 +490,41 @@
samsung,pin-drv = <3>;
};

+ sd2_clk: sd2-clk {
+ samsung,pins = "gpk2-0";
+ samsung,pin-function = <2>;
+ samsung,pin-pud = <0>;
+ samsung,pin-drv = <3>;
+ };
+
+ sd2_cmd: sd2-cmd {
+ samsung,pins = "gpk2-1";
+ samsung,pin-function = <2>;
+ samsung,pin-pud = <0>;
+ samsung,pin-drv = <3>;
+ };
+
+ sd2_cd: sd2-cd {
+ samsung,pins = "gpk2-2";
+ samsung,pin-function = <2>;
+ samsung,pin-pud = <3>;
+ samsung,pin-drv = <3>;
+ };
+
+ sd2_bus1: sd2-bus-width1 {
+ samsung,pins = "gpk2-3";
+ samsung,pin-function = <2>;
+ samsung,pin-pud = <3>;
+ samsung,pin-drv = <3>;
+ };
+
+ sd2_bus4: sd2-bus-width4 {
+ samsung,pins = "gpk2-4", "gpk2-5", "gpk2-6";
+ samsung,pin-function = <2>;
+ samsung,pin-pud = <3>;
+ samsung,pin-drv = <3>;
+ };
+
cam_port_b_io: cam-port-b-io {
samsung,pins = "gpm0-0", "gpm0-1", "gpm0-2", "gpm0-3",
"gpm0-4", "gpm0-5", "gpm0-6", "gpm0-7",
diff --git a/arch/arm/boot/dts/exynos3250.dtsi b/arch/arm/boot/dts/exynos3250.dtsi
index 076677384d20..2fead5730879 100644
--- a/arch/arm/boot/dts/exynos3250.dtsi
+++ b/arch/arm/boot/dts/exynos3250.dtsi
@@ -30,6 +30,7 @@
pinctrl1 = &pinctrl_1;
mshc0 = &mshc_0;
mshc1 = &mshc_1;
+ mshc2 = &mshc_2;
spi0 = &spi_0;
spi1 = &spi_1;
i2c0 = &i2c_0;
@@ -371,6 +372,18 @@
status = "disabled";
};

+ mshc_2: mshc@12530000 {
+ compatible = "samsung,exynos5250-dw-mshc";
+ reg = <0x12530000 0x1000>;
+ interrupts = <0 144 0>;
+ clocks = <&cmu CLK_SDMMC2>, <&cmu CLK_SCLK_MMC2>;
+ clock-names = "biu", "ciu";
+ fifo-depth = <0x80>;
+ #address-cells = <1>;
+ #size-cells = <0>;
+ status = "disabled";
+ };
+
exynos_usbphy: exynos-usbphy@125B0000 {
compatible = "samsung,exynos3250-usb2-phy";
reg = <0x125B0000 0x100>;
--
1.9.1