[PATCH 5.17 0496/1126] mt76: mt7921: set EDCA parameters with the MCU CE command

From: Greg Kroah-Hartman
Date: Tue Apr 05 2022 - 04:56:04 EST


From: Sean Wang <sean.wang@xxxxxxxxxxxx>

[ Upstream commit 66ca1a7b2d5503f561b751abdd6ec6fa96343eb6 ]

The command MCU_EXT_CMD_EDCA_UPDATE is not fully supported by the MT7921
firmware, so we apply CE command MCU_CE_CMD_SET_EDCA_PARAMS instead which
is supported even in the oldest firmware to properly set up EDCA parameters
for each AC.

Fixes: 1c099ab44727 ("mt76: mt7921: add MCU support")
Signed-off-by: Sean Wang <sean.wang@xxxxxxxxxxxx>
Signed-off-by: Felix Fietkau <nbd@xxxxxxxx>
Signed-off-by: Sasha Levin <sashal@xxxxxxxxxx>
---
.../wireless/mediatek/mt76/mt76_connac_mcu.h | 1 +
.../net/wireless/mediatek/mt76/mt7921/mcu.c | 49 ++++++++-----------
2 files changed, 22 insertions(+), 28 deletions(-)

diff --git a/drivers/net/wireless/mediatek/mt76/mt76_connac_mcu.h b/drivers/net/wireless/mediatek/mt76/mt76_connac_mcu.h
index 265d64e3ca8c..93c783a3af7c 100644
--- a/drivers/net/wireless/mediatek/mt76/mt76_connac_mcu.h
+++ b/drivers/net/wireless/mediatek/mt76/mt76_connac_mcu.h
@@ -997,6 +997,7 @@ enum {
MCU_CE_CMD_SET_BSS_ABORT = 0x17,
MCU_CE_CMD_CANCEL_HW_SCAN = 0x1b,
MCU_CE_CMD_SET_ROC = 0x1c,
+ MCU_CE_CMD_SET_EDCA_PARMS = 0x1d,
MCU_CE_CMD_SET_P2P_OPPPS = 0x33,
MCU_CE_CMD_SET_RATE_TX_POWER = 0x5d,
MCU_CE_CMD_SCHED_SCAN_ENABLE = 0x61,
diff --git a/drivers/net/wireless/mediatek/mt76/mt7921/mcu.c b/drivers/net/wireless/mediatek/mt76/mt7921/mcu.c
index ef1e1ef91611..152e7579f77d 100644
--- a/drivers/net/wireless/mediatek/mt76/mt7921/mcu.c
+++ b/drivers/net/wireless/mediatek/mt76/mt7921/mcu.c
@@ -920,33 +920,28 @@ EXPORT_SYMBOL_GPL(mt7921_mcu_exit);

int mt7921_mcu_set_tx(struct mt7921_dev *dev, struct ieee80211_vif *vif)
{
-#define WMM_AIFS_SET BIT(0)
-#define WMM_CW_MIN_SET BIT(1)
-#define WMM_CW_MAX_SET BIT(2)
-#define WMM_TXOP_SET BIT(3)
-#define WMM_PARAM_SET GENMASK(3, 0)
-#define TX_CMD_MODE 1
+ struct mt7921_vif *mvif = (struct mt7921_vif *)vif->drv_priv;
+
struct edca {
- u8 queue;
- u8 set;
- u8 aifs;
- u8 cw_min;
+ __le16 cw_min;
__le16 cw_max;
__le16 txop;
- };
+ __le16 aifs;
+ u8 guardtime;
+ u8 acm;
+ } __packed;
struct mt7921_mcu_tx {
- u8 total;
- u8 action;
- u8 valid;
- u8 mode;
-
struct edca edca[IEEE80211_NUM_ACS];
+ u8 bss_idx;
+ u8 qos;
+ u8 wmm_idx;
+ u8 pad;
} __packed req = {
- .valid = true,
- .mode = TX_CMD_MODE,
- .total = IEEE80211_NUM_ACS,
+ .bss_idx = mvif->mt76.idx,
+ .qos = vif->bss_conf.qos,
+ .wmm_idx = mvif->mt76.wmm_idx,
};
- struct mt7921_vif *mvif = (struct mt7921_vif *)vif->drv_priv;
+
struct mu_edca {
u8 cw_min;
u8 cw_max;
@@ -970,30 +965,29 @@ int mt7921_mcu_set_tx(struct mt7921_dev *dev, struct ieee80211_vif *vif)
.qos = vif->bss_conf.qos,
.wmm_idx = mvif->mt76.wmm_idx,
};
+ int to_aci[] = {1, 0, 2, 3};
int ac, ret;

for (ac = 0; ac < IEEE80211_NUM_ACS; ac++) {
struct ieee80211_tx_queue_params *q = &mvif->queue_params[ac];
- struct edca *e = &req.edca[ac];
+ struct edca *e = &req.edca[to_aci[ac]];

- e->set = WMM_PARAM_SET;
- e->queue = ac + mvif->mt76.wmm_idx * MT7921_MAX_WMM_SETS;
e->aifs = q->aifs;
e->txop = cpu_to_le16(q->txop);

if (q->cw_min)
- e->cw_min = fls(q->cw_min);
+ e->cw_min = cpu_to_le16(q->cw_min);
else
e->cw_min = 5;

if (q->cw_max)
- e->cw_max = cpu_to_le16(fls(q->cw_max));
+ e->cw_max = cpu_to_le16(q->cw_max);
else
e->cw_max = cpu_to_le16(10);
}

- ret = mt76_mcu_send_msg(&dev->mt76, MCU_EXT_CMD(EDCA_UPDATE),
- &req, sizeof(req), true);
+ ret = mt76_mcu_send_msg(&dev->mt76, MCU_CE_CMD(SET_EDCA_PARMS), &req,
+ sizeof(req), false);
if (ret)
return ret;

@@ -1003,7 +997,6 @@ int mt7921_mcu_set_tx(struct mt7921_dev *dev, struct ieee80211_vif *vif)
for (ac = 0; ac < IEEE80211_NUM_ACS; ac++) {
struct ieee80211_he_mu_edca_param_ac_rec *q;
struct mu_edca *e;
- int to_aci[] = {1, 0, 2, 3};

if (!mvif->queue_params[ac].mu_edca)
break;
--
2.34.1