[PATCH 5.16 0762/1017] crypto: hisilicon/sec - not need to enable sm4 extra mode at HW V3

From: Greg Kroah-Hartman
Date: Tue Apr 05 2022 - 09:21:02 EST


From: Kai Ye <yekai13@xxxxxxxxxx>

[ Upstream commit f8a2652826444d13181061840b96a5d975d5b6c6 ]

It is not need to enable sm4 extra mode in at HW V3. Here is fix it.

Signed-off-by: Kai Ye <yekai13@xxxxxxxxxx>
Signed-off-by: Herbert Xu <herbert@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
Signed-off-by: Sasha Levin <sashal@xxxxxxxxxx>
---
drivers/crypto/hisilicon/sec2/sec_main.c | 8 +++++---
1 file changed, 5 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/drivers/crypto/hisilicon/sec2/sec_main.c b/drivers/crypto/hisilicon/sec2/sec_main.c
index 90551bf38b52..03d239cfdf8c 100644
--- a/drivers/crypto/hisilicon/sec2/sec_main.c
+++ b/drivers/crypto/hisilicon/sec2/sec_main.c
@@ -443,9 +443,11 @@ static int sec_engine_init(struct hisi_qm *qm)

writel(SEC_SAA_ENABLE, qm->io_base + SEC_SAA_EN_REG);

- /* Enable sm4 extra mode, as ctr/ecb */
- writel_relaxed(SEC_BD_ERR_CHK_EN0,
- qm->io_base + SEC_BD_ERR_CHK_EN_REG0);
+ /* HW V2 enable sm4 extra mode, as ctr/ecb */
+ if (qm->ver < QM_HW_V3)
+ writel_relaxed(SEC_BD_ERR_CHK_EN0,
+ qm->io_base + SEC_BD_ERR_CHK_EN_REG0);
+
/* Enable sm4 xts mode multiple iv */
writel_relaxed(SEC_BD_ERR_CHK_EN1,
qm->io_base + SEC_BD_ERR_CHK_EN_REG1);
--
2.34.1