[PATCH 3.12 11/78] net: qmi_wwan: Sierra Wireless MC73xx -> Sierra Wireless MC7304/MC7354

From: Jiri Slaby
Date: Fri Apr 22 2016 - 07:36:28 EST


From: David Ward <david.ward@xxxxxxxxxx>

3.12-stable review patch. If anyone has any objections, please let me know.

===============

commit e704059272aae2aaa5e5ce7a76e4c27c492e947e upstream.

Other Sierra Wireless MC73xx devices exist, with different USB IDs.

Cc: BjÃrn Mork <bjorn@xxxxxxx>
Signed-off-by: David Ward <david.ward@xxxxxxxxxx>
Signed-off-by: David S. Miller <davem@xxxxxxxxxxxxx>
Signed-off-by: Jiri Slaby <jslaby@xxxxxxx>
---
drivers/net/usb/qmi_wwan.c | 4 ++--
1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/drivers/net/usb/qmi_wwan.c b/drivers/net/usb/qmi_wwan.c
index f343bfca1068..6408090bc169 100644
--- a/drivers/net/usb/qmi_wwan.c
+++ b/drivers/net/usb/qmi_wwan.c
@@ -734,8 +734,8 @@ static const struct usb_device_id products[] = {
{QMI_FIXED_INTF(0x114f, 0x68a2, 8)}, /* Sierra Wireless MC7750 */
{QMI_FIXED_INTF(0x1199, 0x68a2, 8)}, /* Sierra Wireless MC7710 in QMI mode */
{QMI_FIXED_INTF(0x1199, 0x68a2, 19)}, /* Sierra Wireless MC7710 in QMI mode */
- {QMI_FIXED_INTF(0x1199, 0x68c0, 8)}, /* Sierra Wireless MC73xx */
- {QMI_FIXED_INTF(0x1199, 0x68c0, 10)}, /* Sierra Wireless MC73xx */
+ {QMI_FIXED_INTF(0x1199, 0x68c0, 8)}, /* Sierra Wireless MC7304/MC7354 */
+ {QMI_FIXED_INTF(0x1199, 0x68c0, 10)}, /* Sierra Wireless MC7304/MC7354 */
{QMI_FIXED_INTF(0x1199, 0x901c, 8)}, /* Sierra Wireless EM7700 */
{QMI_FIXED_INTF(0x1199, 0x901f, 8)}, /* Sierra Wireless EM7355 */
{QMI_FIXED_INTF(0x1199, 0x9041, 8)}, /* Sierra Wireless MC7305/MC7355 */
--
2.8.1