[PATCH v2 09/22] docs: zh_CN: avoid duplicate citation references

From: Mauro Carvalho Chehab
Date: Tue Jun 04 2019 - 10:23:29 EST


Documentation/process/management-style.rst:35: WARNING: duplicate label decisions, other instance in Documentation/translations/zh_CN/process/management-style.rst
Documentation/process/programming-language.rst:37: WARNING: duplicate citation c-language, other instance in Documentation/translations/zh_CN/process/programming-language.rst
Documentation/process/programming-language.rst:38: WARNING: duplicate citation gcc, other instance in Documentation/translations/zh_CN/process/programming-language.rst
Documentation/process/programming-language.rst:39: WARNING: duplicate citation clang, other instance in Documentation/translations/zh_CN/process/programming-language.rst
Documentation/process/programming-language.rst:40: WARNING: duplicate citation icc, other instance in Documentation/translations/zh_CN/process/programming-language.rst
Documentation/process/programming-language.rst:41: WARNING: duplicate citation gcc-c-dialect-options, other instance in Documentation/translations/zh_CN/process/programming-language.rst
Documentation/process/programming-language.rst:42: WARNING: duplicate citation gnu-extensions, other instance in Documentation/translations/zh_CN/process/programming-language.rst
Documentation/process/programming-language.rst:43: WARNING: duplicate citation gcc-attribute-syntax, other instance in Documentation/translations/zh_CN/process/programming-language.rst
Documentation/process/programming-language.rst:44: WARNING: duplicate citation n2049, other instance in Documentation/translations/zh_CN/process/programming-language.rst

Signed-off-by: Mauro Carvalho Chehab <mchehab+samsung@xxxxxxxxxx>
---
.../zh_CN/process/management-style.rst | 4 +-
.../zh_CN/process/programming-language.rst | 59 ++++++++++++++-----
2 files changed, 47 insertions(+), 16 deletions(-)

diff --git a/Documentation/translations/zh_CN/process/management-style.rst b/Documentation/translations/zh_CN/process/management-style.rst
index a181fa56d19e..c6a5bb285797 100644
--- a/Documentation/translations/zh_CN/process/management-style.rst
+++ b/Documentation/translations/zh_CN/process/management-style.rst
@@ -28,7 +28,7 @@ Linuxåæççéæ

äçææïèéæï

-.. _decisions:
+.. _cn_decisions:

1ïåç
-------
@@ -108,7 +108,7 @@ Linuxåæççéæ
äæïääååääåæççèçååïæåèääèçæääææïäèèçää
æèçææïääèçèååçåæååäåãäåèæïçèäæçååæçïè
äèääçèçäæåéçãåæïâçèâçååäâäåéâçèçïåææ
-:ref:`decisions` æäçäåäåçäæã
+:ref:`cn_decisions` æäçäåäåçäæã

èéåæåäçåçèåï

diff --git a/Documentation/translations/zh_CN/process/programming-language.rst b/Documentation/translations/zh_CN/process/programming-language.rst
index 51fd4ef48ea1..22b0e68c8360 100644
--- a/Documentation/translations/zh_CN/process/programming-language.rst
+++ b/Documentation/translations/zh_CN/process/programming-language.rst
@@ -8,21 +8,21 @@
çåèèèè
============

-åææçCèè [c-language]_ çåçãæåçåèïåæéåæç ``gcc`` [gcc]_
-å ``-std=gnu89`` [gcc-c-dialect-options]_ äçèçïISO C90ç GNU æèï
+åææçCèè :ref:`c-language <cn_c-language>` çåçãæåçåèïåæéåæç ``gcc`` :ref:`gcc <cn_gcc>`
+å ``-std=gnu89`` :ref:`gcc-c-dialect-options <cn_gcc-c-dialect-options>` äçèçïISO C90ç GNU æèï
åæääC99çæï

-èçæèåååèè [gnu-extensions]_ çèåæåïåçïåäèåéååæääçã
+èçæèåååèè :ref:`gnu-extensions <cn_gnu-extensions>` çèåæåïåçïåäèåéååæääçã

-åääääççæïæäääç ``clang`` [clang]_ å ``icc`` [icc]_ çèåæ
+åääääççæïæäääç ``clang`` :ref:`clang <cn_clang>` å ``icc`` :ref:`icc <cn_icc>` çèåæ
çææïåçåçåææææèææåæïäéèçäæèäã

åæ
----

-åæäåæääççääåèæåæåæïattributesï [gcc-attribute-syntax]_
+åæäåæääççääåèæåæåæïattributesï :ref:`gcc-attribute-syntax <cn_gcc-attribute-syntax>`
åæåèååçåäçèäååèèåäïååéãåææçåïïèæéåèèèè
-éåçèæææïäåæåæåéåï [n2049]_
+éåçèæææïäåæåæåéåï :ref:`n2049 <cn_n2049>`

åæäæåäïåææåéçïåäææèäåæççèåäçåèçææççäçï
åäåéåèæææèççèæææ/èæææäåï
@@ -31,11 +31,42 @@
``__attribute__((__pure__))`` ïïäææåääçåäåéåå/æççäç, åä
èåé ``include/linux/compiler_attributes.h``

-.. [c-language] http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg14/www/standards
-.. [gcc] https://gcc.gnu.org
-.. [clang] https://clang.llvm.org
-.. [icc] https://software.intel.com/en-us/c-compilers
-.. [gcc-c-dialect-options] https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/C-Dialect-Options.html
-.. [gnu-extensions] https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/C-Extensions.html
-.. [gcc-attribute-syntax] https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Attribute-Syntax.html
-.. [n2049] http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg14/www/docs/n2049.pdf
+.. _cn_c-language:
+
+c-language
+ http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg14/www/standards
+
+.. _cn_gcc:
+
+gcc
+ https://gcc.gnu.org
+
+.. _cn_clang:
+
+clang
+ https://clang.llvm.org
+
+.. _cn_icc:
+
+icc
+ https://software.intel.com/en-us/c-compilers
+
+.. _cn_gcc-c-dialect-options:
+
+c-dialect-options
+ https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/C-Dialect-Options.html
+
+.. _cn_gnu-extensions:
+
+gnu-extensions
+ https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/C-Extensions.html
+
+.. _cn_gcc-attribute-syntax:
+
+gcc-attribute-syntax
+ https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Attribute-Syntax.html
+
+.. _cn_n2049:
+
+n2049
+ http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg14/www/docs/n2049.pdf
--
2.21.0