Re: [PATCH v2 09/22] docs: zh_CN: avoid duplicate citation references

From: Alex Shi
Date: Wed Jun 05 2019 - 04:00:23 EST
On 2019/6/4 10:17 äå, Mauro Carvalho Chehab wrote:
> -åææçCèè [c-language]_ çåçãæåçåèïåæéåæç ``gcc`` [gcc]_
> -å ``-std=gnu89`` [gcc-c-dialect-options]_ äçèçïISO C90ç GNU æèï
> +åææçCèè :ref:`c-language <cn_c-language>` çåçãæåçåèïåæéåæç ``gcc`` :ref:`gcc <cn_gcc>`

It looks better to remove ``gcc`` here. otherwise 2 'gcc' words show here is weird.

> +å ``-std=gnu89`` :ref:`gcc-c-dialect-options <cn_gcc-c-dialect-options>` äçèçïISO C90ç GNU æèï
> åæääC99çæï
>
> -èçæèåååèè [gnu-extensions]_ çèåæåïåçïåäèåéååæääçã
> +èçæèåååèè :ref:`gnu-extensions <cn_gnu-extensions>` çèåæåïåçïåäèåéååæääçã
>
> -åääääççæïæäääç ``clang`` [clang]_ å ``icc`` [icc]_ çèåæ
> +åääääççæïæäääç ``clang`` :ref:`clang <cn_clang>` å ``icc`` :ref:`icc <cn_icc>` çèåæ

and remove ``clang``, ``icc`` too.

> çææïåçåçåææææèææåæïäéèçäæèäã
>

Thanks
Alex