[PATCH] mmc: host: use pr_err for sdhci_dumpregs

From: Baranowska, BeataX
Date: Mon May 30 2016 - 03:59:38 EST


From: Chuanxiao Dong <chuanxiao.dong@xxxxxxxxx>

sdhci_dumpregs is used to dump registers when error happens. Thus it should
use pr_err instead of pr_debug to show more information about the hardware.

Signed-off-by: Chuanxiao Dong <chuanxiao.dong@xxxxxxxxx>
---
drivers/mmc/host/sdhci.c | 32 ++++++++++++++++----------------
1 file changed, 16 insertions(+), 16 deletions(-)

diff --git a/drivers/mmc/host/sdhci.c b/drivers/mmc/host/sdhci.c
index e010ea4eb6f5..99441742d86e 100644
--- a/drivers/mmc/host/sdhci.c
+++ b/drivers/mmc/host/sdhci.c
@@ -52,58 +52,58 @@ static int sdhci_get_cd(struct mmc_host *mmc);

static void sdhci_dumpregs(struct sdhci_host *host)
{
- pr_debug(DRIVER_NAME ": =========== REGISTER DUMP (%s)===========\n",
+ pr_err(DRIVER_NAME ": =========== REGISTER DUMP (%s)===========\n",
mmc_hostname(host->mmc));

- pr_debug(DRIVER_NAME ": Sys addr: 0x%08x | Version: 0x%08x\n",
+ pr_err(DRIVER_NAME ": Sys addr: 0x%08x | Version: 0x%08x\n",
sdhci_readl(host, SDHCI_DMA_ADDRESS),
sdhci_readw(host, SDHCI_HOST_VERSION));
- pr_debug(DRIVER_NAME ": Blk size: 0x%08x | Blk cnt: 0x%08x\n",
+ pr_err(DRIVER_NAME ": Blk size: 0x%08x | Blk cnt: 0x%08x\n",
sdhci_readw(host, SDHCI_BLOCK_SIZE),
sdhci_readw(host, SDHCI_BLOCK_COUNT));
- pr_debug(DRIVER_NAME ": Argument: 0x%08x | Trn mode: 0x%08x\n",
+ pr_err(DRIVER_NAME ": Argument: 0x%08x | Trn mode: 0x%08x\n",
sdhci_readl(host, SDHCI_ARGUMENT),
sdhci_readw(host, SDHCI_TRANSFER_MODE));
- pr_debug(DRIVER_NAME ": Present: 0x%08x | Host ctl: 0x%08x\n",
+ pr_err(DRIVER_NAME ": Present: 0x%08x | Host ctl: 0x%08x\n",
sdhci_readl(host, SDHCI_PRESENT_STATE),
sdhci_readb(host, SDHCI_HOST_CONTROL));
- pr_debug(DRIVER_NAME ": Power: 0x%08x | Blk gap: 0x%08x\n",
+ pr_err(DRIVER_NAME ": Power: 0x%08x | Blk gap: 0x%08x\n",
sdhci_readb(host, SDHCI_POWER_CONTROL),
sdhci_readb(host, SDHCI_BLOCK_GAP_CONTROL));
- pr_debug(DRIVER_NAME ": Wake-up: 0x%08x | Clock: 0x%08x\n",
+ pr_err(DRIVER_NAME ": Wake-up: 0x%08x | Clock: 0x%08x\n",
sdhci_readb(host, SDHCI_WAKE_UP_CONTROL),
sdhci_readw(host, SDHCI_CLOCK_CONTROL));
- pr_debug(DRIVER_NAME ": Timeout: 0x%08x | Int stat: 0x%08x\n",
+ pr_err(DRIVER_NAME ": Timeout: 0x%08x | Int stat: 0x%08x\n",
sdhci_readb(host, SDHCI_TIMEOUT_CONTROL),
sdhci_readl(host, SDHCI_INT_STATUS));
- pr_debug(DRIVER_NAME ": Int enab: 0x%08x | Sig enab: 0x%08x\n",
+ pr_err(DRIVER_NAME ": Int enab: 0x%08x | Sig enab: 0x%08x\n",
sdhci_readl(host, SDHCI_INT_ENABLE),
sdhci_readl(host, SDHCI_SIGNAL_ENABLE));
- pr_debug(DRIVER_NAME ": AC12 err: 0x%08x | Slot int: 0x%08x\n",
+ pr_err(DRIVER_NAME ": AC12 err: 0x%08x | Slot int: 0x%08x\n",
sdhci_readw(host, SDHCI_ACMD12_ERR),
sdhci_readw(host, SDHCI_SLOT_INT_STATUS));
- pr_debug(DRIVER_NAME ": Caps: 0x%08x | Caps_1: 0x%08x\n",
+ pr_err(DRIVER_NAME ": Caps: 0x%08x | Caps_1: 0x%08x\n",
sdhci_readl(host, SDHCI_CAPABILITIES),
sdhci_readl(host, SDHCI_CAPABILITIES_1));
- pr_debug(DRIVER_NAME ": Cmd: 0x%08x | Max curr: 0x%08x\n",
+ pr_err(DRIVER_NAME ": Cmd: 0x%08x | Max curr: 0x%08x\n",
sdhci_readw(host, SDHCI_COMMAND),
sdhci_readl(host, SDHCI_MAX_CURRENT));
- pr_debug(DRIVER_NAME ": Host ctl2: 0x%08x\n",
+ pr_err(DRIVER_NAME ": Host ctl2: 0x%08x\n",
sdhci_readw(host, SDHCI_HOST_CONTROL2));

if (host->flags & SDHCI_USE_ADMA) {
if (host->flags & SDHCI_USE_64_BIT_DMA)
- pr_debug(DRIVER_NAME ": ADMA Err: 0x%08x | ADMA Ptr: 0x%08x%08x\n",
+ pr_err(DRIVER_NAME ": ADMA Err: 0x%08x | ADMA Ptr: 0x%08x%08x\n",
readl(host->ioaddr + SDHCI_ADMA_ERROR),
readl(host->ioaddr + SDHCI_ADMA_ADDRESS_HI),
readl(host->ioaddr + SDHCI_ADMA_ADDRESS));
else
- pr_debug(DRIVER_NAME ": ADMA Err: 0x%08x | ADMA Ptr: 0x%08x\n",
+ pr_err(DRIVER_NAME ": ADMA Err: 0x%08x | ADMA Ptr: 0x%08x\n",
readl(host->ioaddr + SDHCI_ADMA_ERROR),
readl(host->ioaddr + SDHCI_ADMA_ADDRESS));
}

- pr_debug(DRIVER_NAME ": ===========================================\n");
+ pr_err(DRIVER_NAME ": ===========================================\n");
}

/*****************************************************************************\
--


Regards,
Beata Baranowska

Intel Technology Poland sp. z o.o.
ul. Słowackiego 173 | 80-298 Gdańsk
Sąd Rejonowy Gdańsk Północ
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - KRS 101882
NIP 957-07-52-316 | Kapitał zakładowy 200.000 PLN