[PATCH 04/12] ko_KR/HOWTO: Update obsolete link to bugzilla faq

From: SeongJae Park
Date: Fri Oct 21 2016 - 11:22:23 EST


Signed-off-by: SeongJae Park <sj38.park@xxxxxxxxx>
---
Documentation/ko_KR/HOWTO | 2 +-
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/Documentation/ko_KR/HOWTO b/Documentation/ko_KR/HOWTO
index 0b13d0a78446..4048297e48aa 100644
--- a/Documentation/ko_KR/HOWTO
+++ b/Documentation/ko_KR/HOWTO
@@ -325,7 +325,7 @@ http://patchwork.ozlabs.org/ ì ëìëì ìë.
bugzilla.kernel.orgë ëëì ìë êëìëì ìëì ëêë ììíë êìë.
ìììëì ëêí ëë ëêëì ëêíê ìíì ì íì ììí êì êìíë.
kernel bugzillaë ììíë ììí ëëì ëìì ììíë.
- http://test.kernel.org/bugzilla/faq.html
+ http://bugzilla.kernel.org/page.cgi?id=faq.html

ëì ìë ìì ëëíëì ìë REPORTING-BUGS íìì ìë ëêëê ìêëë
êì ëêíë ëëì êí ìì ííëìë ëìë ììíê ìíì ìë
--
2.10.0